NASZE ROZWIĄZANIA

Redukcja NOx u źródła

Środki pierwotne mające na celu zmniejszenie emisji NOx u źródła są często pomijane i niekiedy wdrażane nieprawidłowo. Są one różnorodne i zależą w dużym stopniu od danej instalacji, sposobu jej funkcjonowania oraz stosowanego paliwa.

Głównymi tlenkami azotu emitowanymi podczas spalania lub w przemysłowych procesach termicznych są tlenek azotu (NO), dwutlenek azotu (NO2) i podtlenek azotu (N2O). Pierwsze dwa tworzą mieszaninę znaną jako NOx, która w głównych typach instalacji służących do spalania w ponad 90% składa się z NO.

Na powstawanie NOx główny wpływ mają dwa mechanizmy, których cechą charakterystyczną jest pochodzenie azotu i środowisko, w którym zachodzi reakcja:

  • NO termiczny powstaje w wyniku reakcji pomiędzy tlenem i azotem zawartym w powietrzu.
  • NO paliwowy powstaje z azotu zawartego w paliwie.

Mechanizm zwany „NO termicznym” to utlenianie niewielkiej części azotu zawartego w powietrzu w najgorętszych obszarach spalania. Azot N2 to wyjątkowo stabilna cząsteczka i aby weszła w reakcję z tlenem, niezbędne są bardzo wysokie temperatury. Reakcja ta wytwarza znaczące ilości NO dopiero od 1300 – 1400 °C. Przy danej temperaturze wytwarzanie „NO termicznego” rośnie również przy nadmiarze powietrza oraz wraz z czasem przebywania produktów spalania w strefach wysokiej temperatury.

Mechanizm zwany „ NO paliwowym” występuje podczas utleniania części substancji azotowych obecnych w paliwie. „NO paliwowego” powstaje tym więcej, im wyższa jest zawartość azotu w paliwie.

Powstawanie NOx w urządzeniach spalających zależy więc od rodzaju spalania (co ma wpływ na temperaturę) oraz od rodzaju paliwa (wpływ na temperaturę spalania i zawartość azotu).

Dzięki bogatemu doświadczeniu swojego zespołu, PROSSERGY wpływa na te mechanizmy proponując zastosowanie środków pierwotnych takich, jak :

  • Optymalizacja spalania poprzez ograniczenie nadmiernego dopływu powietrza, oprzyrządowanie i automatyzację wyposażenia
  • Recyrkulacja spalin
  • Recyrkulacja spalin

Środki te są zazwyczaj łączone z działaniami mającymi na celu optymalizację spalania, zwiększenie efektywności energetycznej, redukcję niespalonych frakcji oraz CO.